Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG): wat en wanneer?

Vaak als u op zoek bent naar een nieuwe baan of wanneer u als scholier/student een stage moet lopen, zal er worden gevraagd naar uw Verklaring Omtrent het Gedrag, beter bekend als een VOG. Maar wat is een VOG en waarom heeft u deze nodig? Waar kunt u deze aanvragen, wanneer wordt een aanvraag afgewezen en welke stappen kunt u ondernemen als dat het geval is?

Wat is een VOG?
Een VOG is een justitieel goedgekeurde verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van specifieke taken behorend tot de functie-eisen van bijvoorbeeld uw nieuwe baan of stage.

Er zijn twee verschillende VOG’s, namelijk de VOG NP (natuurlijk persoon) en de VOG RP (rechtspersoon). Als particulier heeft u de VOG NP nodig. De VOG RP zal in deze blog buiten beschouwing worden gelaten.

Uw werkgever of stagebegeleider kan u om een VOG verzoeken. De aanvraagprocedure kan op verschillende manieren in zijn werk gaan. Vaak zal uw werkgever een vooraf ingevuld aanvraagformulier aan u doen toekomen. Soms zal u zelf een aanvraagformulier moeten invullen. Vervolgens dient u de aanvraag in via uw gemeente of via de website van Justis.

De kosten van het aanvragen van een VOG zijn afhankelijk van de wijze waarop deze wordt aangevraagd. Via de gemeente wordt er een bedrag van €30,05 in rekening gebracht en via internet kost de aanvraag €24,55. U betaalt namelijk niet voor de VOG, maar voor de kosten die de gemeente en Justis maken wanneer ze uw aanvraag in behandeling nemen. Vrijwilligers die met minderjarigen werken, kunnen de kosten voor de aanvraag van een VOG vergoed krijgen.

Welke gegevens worden bekeken?  
Wanneer u een aanvraag heeft ingediend zal Justis een onderzoek doen naar uw justitiële gegevens. Hiervoor kan Justis gebruik maken van het Justitieel Documentatie Systeem. In het Justitieel Documentatie Systeem staan gegevens over afgewikkelde strafbare feiten, zoals veroordelingen, strafbeschikkingen, transacties, sepots en openstaande zaken. Daarnaast kan Justis politieregistergegevens bij het onderzoek betrekken en kunnen er inlichtingen worden ingewonnen bij het Openbaar Ministerie.  Alle gegevens worden in samenhang gewogen en beoordeeld.

De terugkijktermijn voor een VOG is 4 jaar. Dat betekent dat er wordt gekeken naar de justitiële gegevens tot 4 jaar geleden.  Er zijn echter uitzonderingen:

 • Voor zedendelicten geldt een onbeperkte terugkijktermijn.
 • Voor jongeren tot 23 jaar geldt een terugkijktermijn van 2 jaar, behalve als er sprake is van zedendelicten of zware geweldsdelicten. Ernstige geweldsdelicten zijn delicten waar meer dan zes jaar gevangenisstraf voor kan worden opgelegd.
 • Ook in een aantal andere gevallen wordt afgeweken van de terugkijktermijn van 4 jaar. Hieronder een overzicht van de afwijkende terugkijktermijnen. Deze gelden ook voor jongeren tot 23 jaar.
Doel aanvraag Terugkijktermijn
Wegvervoerondernemer goederenvervoer 5 jaar
Taxibranche: chauffeurskaart en ondernemersvergunning 5 jaar
Beveiliging burgerluchtvaart (ELA/BA) 5 jaar
Lidmaatschap schietvereniging 8 jaar
Functie met hogere integriteitseis, zoals:

 • beëdigde tolken/vertalers;
 • buitengewoon opsporingsambtenaar;
 • opsporingsambtenaren bijzondere opsporingsdiensten;
 • personen werkzaam bij politieke dienst;
 • personen werkzaam bij Dienst Terugkeer/Vertrek, ministerie van V en J;
 • personen werkzaam bij of toegang hebbend tot kerncentrales;
 • personen die in contact komen met CBRN-stoffen;
 • handschrift/DNA – en overige gerechtsdeskundigen NRGD-register.
 • inschrijving als advocaat
10 jaar

Voor personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen gelden de volgende terugkijktermijnen:

Doel aanvraag Terugkijktermijn
Personeel hoofdkantoor 4 jaar
Extern en intern personeel inrichting 30 jaar

 

Wat gebeurt er na de aanvraag?
Als er geen strafbare feiten zichtbaar zijn, ontvangt u binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag voor een VOG een besluit. Vaak is dit zelfs al binnen 2 weken. In de afgegeven VOG wordt niet vermeld of u strafbare feiten heeft gepleegd of welke dit zijn. In de VOG wordt slechts verklaard dat uw justitieel verleden wel of geen belemmering oplevert voor het doel waarvoor de VOG is aangevraagd.

Als uit het onderzoek van Justis blijkt dat u strafbare feiten heeft gepleegd, dan wordt bekeken of deze strafbare feiten een belemmering vormen voor het werk/de stage die u gaat doen en waarvoor de VOG is aangevraagd. Hier zal door Justis dan onderzoek naar worden gedaan. Wanneer blijkt dat u strafbare feiten heeft gepleegd, ontvangt u binnen 8 weken na uw aanvraag voor een VOG een besluit.

Voornemen afwijzing/afwijzing
Als tijdens het onderzoek strafbare feiten zijn geconstateerd die relevant zijn voor de aanvraag van de VOG, dan zal u een voornemen tot afwijzing van de VOG ontvangen. Uw persoonlijke omstandigheden zijn dan nog niet bekend bij Justis en deze worden dan ook niet meegenomen in het voornemen. U kunt in navolging van het voornemen tot afwijzing een zogenaamde zienswijze indienen. Hierin kunt u aangeven wat uw persoonlijke omstandigheden zijn en waarom u het niet eens bent met het voornemen tot afwijzing. Daarna neemt Justis een definitief besluit. Als uw aanvraag voor een VOG wordt afgewezen, dan kunt u hiertegen bezwaar maken.

Conclusie
Als u een voornemen tot afwijzing of een definitieve afwijzing van de aanvraag voor een VOG ontvangt, dan kunt u contact opnemen met een van onze advocaten. Zij kunnen u bijstaan met het indienen van een zienswijze of het opstellen van een bezwaarschrift. Wij raden u aan daar niet te lang mee te wachten, aangezien u voor het indienen van de zienswijze maar 2 weken de tijd heeft en voor het indienen van het bezwaarschrift slechts 6 weken de tijd heeft.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.