Stopzetting huishoudelijke hulp

Veel burgers die een huishoudelijke hulp krijgen, hebben een brief ontvangen met de mededeling dat deze hulp vanaf 1 januari 2015 per direct stopt.
De huishoudelijke hulp kan op basis van de Wmo 2007 in beginsel worden beëindigd, als er iets is gewijzigd. Denk hierbij dan aan de omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert.

Het stopzetten van de huishoudelijke hup zorgt voor veel bezorgdheid over de nieuwe Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Met deze wet gaat de zorgtaak naar de gemeenten en zal er veel worden bezuinigd op de zorg. Sinds deze invoering hebben allerlei gemeenten de keuze gemaakt om de huishoudelijke hulp voor thuiswonende hulpbehoevenden stop te zetten.

Wat kan de gemeente doen?
Volgens de nieuwe Wmo, die per 1 januari 2015 in werking is getreden, mag de gemeente de algemene regels voor een huishoudelijke hulp veranderen. Ook voor de burgers die al een huishoudelijke hulp hebben. Daaropvolgend moet de gemeente aan de hand van een persoonlijk gesprek (het zogenaamde ‘keukentafelgesprek’) onderzoeken of deze algemene regels passend zijn voor uw omstandigheden. Wanneer dit niet het geval is, moet de gemeente u de gelegenheid bieden om een ‘maatwerkvoorziening’ aan te vragen. Dit geldt voor alle vormen van huishoudelijke hulp (1 en 2).

Huishoudelijke Hulp (HH1) of Alfahulp:
HH1 is hulp in de huishouding bij niet-complexe situaties, bijvoorbeeld als u alleen iemand nodig heeft voor de schoonmaak, de boodschappen en het doen van de was.

Huishoudelijke hulp (HH2):
HH2 wordt geïndiceerd bij complexere situatie, bijvoorbeeld als u niet meer in staat bent uw eigen huishouden te sturen en te overzien. Dus als u hulp nodig heeft bij de dagelijkse organisatie van het huishouden, het aanleren van huishoudelijke taken, bij de opvang en verzorging van andere gezinsleden (kinderen) en bij het koken voor het gezin.

Maatwerkvoorziening: “Indien uit het onderzoek echter blijkt dat de cliënt niet zelf, noch met hulp van anderen of met behulp van algemene voorzieningen, in staat is tot zelfredzaamheid of participatie of beschermd wonen of opvang behoeft, moet deze cliënt er zeker van kunnen zijn, dat de gemeente hem ondersteunt. Dit wetsvoorstel verankert dit uitgangspunt: indien de gemeente na het onderzoek vaststelt dat de aanvrager daartoe niet op eigen kracht in staat is, ook niet met hulp van personen uit het sociale netwerk of met gebruikmaking van algemene voorzieningen, beslist het college – binnen de grenzen van hetgeen daarover in het plan en de verordening is vastgelegd – tot verstrekking van de maatwerkvoorziening die een passende bijdrage levert aan het realiseren van een situatie waarin een cliënt in staat wordt gesteld tot zelfredzaamheid of participatie en daarmee zo lang mogelijk in de eigen omgeving kan blijven.” (Memorie van Toelichting Wmo, p. 27).

De gemeente heeft ook de mogelijkheid om de huishoudelijke hulp onder te brengen in een ‘algemene voorziening’ . Hierbij wordt burgers bijvoorbeeld tegen een verlaagd bedrag de mogelijkheid gegeven om een huishoudelijke hulp in te kopen. Maar ook hier moet de gemeente samen met u bekijken of dat in uw kwestie passend is.

Algemene voorziening: “De gemeenteraad moet in het periodiek vast te stellen plan aandacht besteden aan het treffen van algemene voorzieningen gericht op het bevorderen van de zelfredzaamheid of participatie en het voorzien in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. Hiermee wordt geborgd dat op het niveau van de gemeente wordt afgewogen op welke wijze algemene voorzieningen vorm krijgen en voor wie deze geschikt zijn aan de ene kant en welke maatwerkvoorzieningen aan de andere kant moeten worden getroffen voor de cliënten voor wie een algemene voorziening niet toereikend is.” (Memorie van Toelichting Wmo, p. 27) De gemeente is vrij in de keuze welke algemene voorziening zij treft. Een algemene voorziening kan ook een volwaardig alternatief zijn voor een maatwerkvoorziening.

Oftewel, het stopzetten van de huishoudelijke hulp is niet toelaatbaar als de gemeente daarvoor geen onderzoek verricht of argumenten aandraagt. Dat de gemeente moet bezuinigen, kan niet als een bepalend argument worden bestempeld.

Kortom: wanneer uw huishoudelijke hulp wordt gewijzigd of wordt stopgezet, kan Loth Rupert Advocaten u helpen, door namens u een bezwaarschrift in te dienen!
U heeft daar meestal zes weken de tijd voor, tellend vanaf de dag nadat de beslissing (brief) verzonden is. Als u te laat bent met het bezwaarschrift wordt het niet in behandeling genomen. Dan staat het besluit vast! Wacht dus niet te lang en neem contact op met één van onze advocaten via 020 – 820 29 11 voor een vrijblijvend gesprek op ons kantoor.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.