Geschillenregeling Advocatuur

Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:

1. Loth Rupert Advocaten, de door H. Loth en D.M Rupert opgerichte organisatie, gericht op het verzorgen van juridische bijstand.

2. Klager, degene die over een gedraging van Loth Rupert Advocaten een klacht indient
bij deze organisatie.

Artikel 2 Klachtrecht

1. Een ieder heeft het recht om over de wijze waarop een ieder
verbonden aan Loth Rupert Advocaten in een bepaalde aangelegenheid jegens hem of een
ander heeft gedragen, bij Loth Rupert Advocaten een klacht in te dienen.

2. Een gedraging van een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Loth Rupert Advocaten wordt aangemerkt als een gedraging van Loth Rupert Advocaten, voor zover deze gedraging aan Loth Rupert Advocaten kan worden toegerekend.

3. Bij Loth Rupert Advocaten kunnen geen klachten worden ingediend over het optreden
van individuele advocaten als zodaning, als bedoeld in artikel 46 van de
Advocatenwet.

4. Loth Rupert Advocaten draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van mondelinge e en schriftelijke klachten over de gedragingen van Loth Rupert Advocaten en over
gedragingen van personen die onder de verantwoordelijkheid van Loth Rupert Advocaten
werkzaam zijn.

Artikel 3

1. Indien een schriftelijke klacht betrekking heeft op een
gedraging jegens klager en voldoet aan de vereisten van het tweede lid van dit
artikel, zijn de artikelen 4 tot en met 10 van deze klachtenregeling van
toepassing.

2. Een klaagschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten A de naam en
het adres van de klager; B de dagtekening; C de omschrijving van de gedraging
waartegen de klacht is gericht en het tijdstip van de gedraging.

3. Klaagschriften die niet gedagtekend zijn, worden geacht gedagtekend te zijn
op de dag van ontvangst.

4. Indien het klaagschrift in een vreemde taal is gesteld en/of een vertaling
voor de goede behandeling van de klacht noodzakelijk is, dient de indiener zorg
te dragen voor een vertaling.

5. Een klaagschrift dient te worden ingediend op het adres: Singel 450, 1017 AV
te Amsterdam.

Artikel 4 Afdoening in der minne

1. Indien iedere fase van de klachtbehandeling gaat Loth Rupert Advocaten na of de klacht (informeel) in der minne kan worden afgehandeld.

2. Zodra Loth Rupert Advocaten naar tevredenheid van de klager aan diens klacht
tegemoet is gekomen, vervalt de verplichting tot het verder toepassen van deze
regeling. Dit wordt aan klager schriftelijk bevestigd.

Artikel 5 Bijstand van klager

1. Klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, kunnen zich
voor eigen rekening door een gemachtigde laten bijstaan of laten
vertegenwoordigen.

2. Loth Rupert Advocaten kan van een gemachtigde een schriftelijke machtiging
verlangen.

3. Loth Rupert Advocaten kan bijstand of vertegenwoordiging door een persoon tegen wie
ernstige bezwaren bestaan, weigeren.

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing ten aanzien van advocaten
en procureurs.

Artikel 6 Ontvangstbevestiging, door- en toezending en administratie

1. Loth Rupert Advocaten bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk onder
mededeling van de datum van ontvangst van het klaagschrift, onder toezending
van een afschrift van deze regeling.

2. Loth Rupert Advocaten zendt een klaagschrift tot behandeling waarvan kennelijk een
andere instantie bevoegd is, onverwijld naar die instantie door onder
gelijktijdige mededeling daarvan aan de klager.

3. Loth Rupert Advocaten zendt een klaagschrift dat niet voor hem bestemd is en dat ook
niet wordt doorgezonden, zo spoedig mogelijk terug naar de klager.

4. Loth Rupert Advocaten zendt een afschrift van het klaagschrift en de daarbij
meegezonden stukken aan degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

5. Niet dan nadat de klager in de gelegenheid is gesteld het klaagschrift
binnen een door Loth Rupert Advocaten te stellen termijn aan te vullen, kan Loth Rupert
Advocaten besluiten het klaagschrift dat niet aan artikel 3, eerste, derde of
vierde lid voldoet, niet te behandelen.

6. Loth Rupert Advocaten registreert en administreert binnengekomen klaagschriften en
zorgt voor een goede voortgangscontrole.

Artikel 7 Geen verplichting tot klachtbehandeling

1. Loth Rupert Advocaten is niet verplicht de klacht te behandelen, indien zij
betrekking heeft op een gedraging; A Waarover door de klager reeds eerder een
klacht is ingediend die met inachtneming van deze regeling is afgedaan; B Die
langer dan twaalf maanden voor schriftelijke indiening van de klacht heeft
plaatsgevonden; C Waartegen klager bezwaar als bedoeld in artikel 1:5, eerste
lid van de Algemene wet bestuursrecht had kunnen maken en de bezwaartermijn is
verstreken; D Waartegen de klager beroep als bedoeld in artikel 1:5, derde lid
van de Algemene wet bestuursrecht kan of had kunnen instellen; E Die door het
instellen van een procedure aan het oordeel van een andere rechterlijke
instantie dan een administratieve rechter onderworpen is dan wel onderworpen is
geweest; F Zolang ter zake daarvan een opsporingsonderzoek op bevel van de
officier van justitie of een vervolging gaande is, dan wel indien de gedraging
deel uitmaakt van de opsporing of vervolging van een strafbaar feit en ter zake
van dat feit een opsporingsonderzoek op bevel van de officier van justitie of
een vervolging gaande is.

2. Loth Rupert Advocaten is niet verplicht de klacht te behandelen indien het belang
van de klager dan wel het gewicht van de gedraging kennelijk onvoldoende is.

3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht stelt Loth Rupert Advocaten de
klager zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van
het klaagschrift schriftelijk en gemotiveerd in kennis onder de mededeling dat
klager deze beslissing binnen 12 maanden kan voorleggen aan de Nationale
Ombudsman.

Artikel 8 Gelegenheid tot horen

1. Loth Rupert Advocaten stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht
betrekking heeft in de gelegenheid te worden gehoord.

2. Van het horen van de klager kan worden afgezien indien de klacht kennelijk
ongegrond is danwel indien de klager heeft verklaard geen gebruik te willen
maken van het recht te worden gehoord.

3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 9 Behandeling en beslissing

1. Loth Rupert Advocaten behandelt de klacht en handelt deze binnen zes weken na
ontvangst van het klaagschrift af.

2. Loth Rupert Advocaten kan de behandeling voor ten hoogste vier weken verdagen. Van
de verdaging wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en aan degene
op wiens gedraging de klacht betrekking heeft.

3. Wanneer de klacht een lid van Loth Rupert Advocaten betreft, neemt dit lid niet aan
de behandeling van de klacht deel.

4. Betreft de klacht Loth Rupert Advocaten in het geheel, dan neemt Loth Rupert Advocaten zelf  de klacht in behandeling.

Artikel 10 Afdoening

Loth Rupert Advocaten stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking
heeft schriftelijk en gemotiveerd in kennis van de bevindingen van het
onderzoek naar de klacht, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan
verbindt, met vermelding dat klager zich desgewenst binnen 12 maanden kan
wenden tot de Nationale ombudsman.

Artikel 11 Registratie en publicatie

Loth Rupert Advocaten draagt zorg voor registratie van de bij hem ingediende
schriftelijke klachten. De geregistreerde klachten worden naar aantal en soort
jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag van Loth Rupert Advocaten.

Artikel 12 Overgangsbepaling

Een klacht die na inwerkingtreding van deze regeling is ingediend wordt, mits
de gedraging waarop zij betrekking heeft na 1 april 2004 heeft plaatsgevonden,
met inachtneming van deze regeling behandeld.

Artikel 13 Citeertitel, bekendmaking en inwerkingtreding

1. Deze regeling kan worden aangehaald als klachtenregeling van organisatie Loth Rupert
Advocaten.

2. Zij wordt gepubliceerd op de website van Loth Rupert Advocaten: http://www.lothrupert.nl

3. De klachtenregeling is met ingang van 1 augustus 2011 in werking getreden.

4. Aldus vastgesteld te Amsterdam op 1 augustus 2011